Кмитівський ЗДО «Капітошка»

Глибочицької сільської ради Житомирської області

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 6 сесії VIII скликання
Глибочицької сільської ради 
№ 1 від 01.02.2021 р.

 

 

С Т А Т У Т

КМИТІВСЬКОГО  ЗАКЛАДУ  ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ «КАПІТОШКА» ГЛИБОЧИЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
(нова  редакція)

  

I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кмитівський заклад дошкільної освіти «Капітошка» Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області - це ясла - садок для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечують догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.2. Кмитівський заклад дошкільної освіти «Капітошка» Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області (далі заклад дошкільної освіти) перейменований на виконання положень Закону України «Про освіту» (в редакції від 05.09.2017 р.) та є правонаступником Кмитівського дошкільного навчального закладу, який зараєстровано 22.12.2010 р., номер запису 12881020000000814.

1.3. Повне найменування: Кмитівський заклад дошкільної освіти «Капітошка» Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області, скорочена назва: Кмитівський ЗДО «Капітошка».

1.4. Організаційно – правова форма – комунальна організація (установа, заклад).

1.5. Майно закладу дошкільної освіти є комунальною власністю Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області. 

1.6.  Засновником закладу дошкільної освіти є Глибочицька сільська рада Житомирського району Житомирської області (далі засновник).

1.7. Засновник через уповноважений ним відділ освіти, культури, молоді та спорту Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області (далі-орган управління) здійснює з місцевого бюджету фінансування закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням та матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей, підвіз дітей та педагогічних працівників до закладу освіти «шкільним» автобусом.

1.8. Бухгалтерський облік закладу дошкільної освіти здійснюється Централізованою бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту Глибочицької сільської ради.

1.9. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку та штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.10. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, власним Статутом.

1.11. Місцезнаходження закладу дошкільної освіти:
12526, Житомирська область, Коростишівський район, село Кмитів,
вулиця Житомирська, будинок, 30.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення права дитини на якісне навчання та виховання, що створює можливості для працезайнятості батьків, задоволення потреб громадян у нагляді, оздоровленні, вихованні та освіті дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку, особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетенції, розвитку цілісного  ставлення до світу.

2.2. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

  • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
  • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
  • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
  • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

2.3. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та даним Статутом.
2.4. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за:
    • реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти, визначеної Законом України  «Про дошкільну освіту»;
    • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту, рівня та обсягу;
    • створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей, а також забезпечення безпеки перебування дитини в закладі впродовж визначеного часу, організацію медичної допомоги;
    • відповідність обраних форм організації освітньо-виховного процесу віковим особливостям вихованців;
    • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
2.5. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти та юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Порядок комплектування закладу дошкільної освіти визначається чинним законодавством.
3.2. Заклад дошкільної освіти може мати  групи раннього та  дошкільного віку, а також різновікові групи загального розвитку, інклюзивні групи.
3.3. Наповнюваність груп здійснюється відповідно до статті 14 Закону України «Про дошкільну освіту».
3.4. Відкриття нових груп, закриття та перепрофілювання здійснюється за рішенням засновника.
3.5. Зарахування дітей до закладу здійснюється його керівником протягом календарного року на підставі:
    • заяви батьків або осіб, що їх замінюють;
    • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
    • довідки про щеплення;
    • свідоцтва про народження дитини.
    • для дітей пільгових категорій на основі документів про надання пільг.
3.6. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також літній період (75 днів).
3.7.Відрахування дітей із закладу здійснюється :
    • за заявою батьків або осіб, що їх замінюють;
    • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу. Такий висновок повинен містити рекомендації щодо типу закладу, в якому доцільне подальше перебування дитини;
    • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх заміняють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
3.8. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, що їх заміняють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
3.9.Забороняється безпідставне відрахування дитини із закладу дошкільної освіти.

ІV. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1.Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.
4.2.Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні, визначені законодавством.
4.3.Режим роботи закладу дошкільної освіти та його груп за поданням керівника закладу затверджується засновником.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Освітній процес у закладі організовується в межах навчального року, розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше 31 травня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день
5.2.Літній період у закладі дошкільної освіти триває з 1 червня до 31 серпня. Вихованці за бажанням батьків можуть відвідувати заклад упродовж літнього періоду.
5.3.Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
5.4.План роботи закладу дошкільної освіти затверджується директором.
5.5.У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.
5.6. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмами, затвердженими та рекомендованими Міністерством освіти і науки України.
5.7.Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається орієнтовним розкладом, складеним відповідно до Базового компоненту  дошкільної освіти, санітарно-гігієнічних, педагогічних вимог,  схвалюється педагогічною радою і затверджується директором закладу дошкільної освіти.
5.8.Заклад дошкільної освіти може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини. Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної базової програми. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу.
5.9.Організація діяльності інклюзивних груп здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

VI. ОРГАНІЗАЦІЯ  ХАРЧУВАННЯ

6.1. Забезпечення та організація харчування вихованців у закладі освіти здійснюється його засновником  та керівником закладу.
6.2. Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОН за погодженням з Мінфіном. 
6.3. Для дітей, які перебувають у закладі дошкільної освіти менше шести годин,  організація харчування,  його форми і кратність визначаються за домовленістю з батьками або особами, які їх замінюють. 
6.4. Контроль  за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника закладу дошкільної освіти.
6.5. Батьки сплачують за харчування вихованців у закладі дошкільної освіти у розмірі, визначеному його засновником.
6.6. За рішенням засновника, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету для вихованців з багатодітних сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються пільгові умови оплати за харчування або повне звільнення від сплати.

VII. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1. Організація безоплатного медичного обслуговування в закладі дошкільної освіти покладається на орган управління. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється медичними працівниками відповідно до чинного законодавства.   
7.2. Медичний персонал здійснює:
– моніторинг стану здоров’я,  фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
  – контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньо-виховної діяльності, навчального навантаження;
– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та проти епідеміологічного режиму;
– проведення санітарно- просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
7.3. Заклад дошкільної освіти забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VІII. УЧАСНИКИ  ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 8.1.    Учасниками освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, медичний працівник; асистенти дитини; батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
8.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамоти, подяки, цінні подарунки, грошова премія та інші, не заборонені чинним законодавством.
8.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України «Про освіту», Законом України «Про дошкільну освіту».
8.4. Дитина має гарантоване державою право на:
- безоплатну дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;
- безпечні та нешкідливі умови утримання, розвитку, виховання та навчання;
- захист від будь-якої інформації, у тому числі забороненої законом, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- безоплатне медичне обслуговування у закладі дошкільної освіти ;
- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від будь-яких форм насильства, приниження її гідності.
8.5.    Права батьків або осіб, які їх замінюють:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;
- брати участь у загальних зборах  колективу закладу дошкільної освіти, представлений працівниками закладу та батьками вихованців;
- звертатися до керівника закладу освіти, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
8.6. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
- сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти;
- поважати гідність учасників освітнього процесу, шанобливо ставитися до них;
- виховувати у дітей повагу до прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих;
- дбати про фізичне і психічне здоров'я дитини, розвивати її здібності, формувати навички здорового способу життя;
- виховувати у дитини працелюбність, дбайливе ставлення до довкілля, здатність взаємодіяти з людьми, які її оточують;
- розвивати вміння співпереживати, співчувати, допомагати іншим;
- забезпечувати здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку за будь-якою формою;
- виховувати у дітей любов до України, шанобливе ставлення до державної мови, народних традицій і звичаїв Українського та інших народів, повагу до національних, історичних, культурних цінностей;
- дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.
8.7.   На посаду педагогічних працівників приймаються особи, які мають відповідну фахову педагогічну освіту та/або відповідну професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою , моральні якості та фізичний і психічний стан здоров'я яких дозволяють виконувати професійні обов'язки.
8.8.  Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами  України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», іншими нормативно-правовими  актами та прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового  розпорядку.
8.9.  Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право на:
- академічну свободу, включаючи вільний вибір форм, методів і засобів навчання та виховання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм організації освітнього процесу;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об'єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі та гідності;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
- захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства, експлуатації,   пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
- першочергове зарахування своїх дітей до  закладу дошкільної освіти.
8.10. Педагогічні працівники зобов'язані:
- дотримуватись принципів особистісно-орієнтованого підходу до розвитку дітей та педагогіки партнерства;
- забезпечувати єдність розвитку, виховання та навчання вихованців, дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту";
- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства;
- постійно підвищувати кваліфікаційний рівень та вдосконалювати професійну компетентність;
- з повагою ставитись до інших учасників освітнього процесу;
- забезпечувати безпечні та нешкідливі умови життєдіяльності вихованців у закладі освіти;
- брати участь у засіданнях педагогічної ради та заходах закладу освіти;
- виконувати обов'язки, визначені Законом України "Про освіту", «Про дошкільну освіту», іншими законами та нормативно-правовими актами України, цим Статутом, трудовим договором та  посадовими обов'язками.
8.11.  Директор закладу освіти приймає на роботу та звільняє працівників, у порядку, визначеному Законом «Про дошкільну освіту» та трудовим законодавством. 
8.12. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичного і психічного здоров'я дитини згідно із законодавством.
8.13.  Працівники закладу дошкільної освіти у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»  проходять періодичні безоплатні медичні огляди у терміни, згідно чинного законодавства.
8.14.  Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється один  раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників України.
8.15.  Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують Статут,  Правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно  чинного  законодавства.

IX. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється засновником та уповноваженим органом управління.
    9.2. Повноваження засновника:
- встановлює режим роботи закладу дошкільної освіти;
- визначає кількість дітей у групах;
- забезпечує організоване оздоровлення дітей;
- забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти;
- здійснює контроль за дотриманням установчого документу закладу дошкільної освіти;
- забезпечує створення у закладі дошкільної освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
-реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
  9.3.Орган управління:
- призначає на посаду директора закладу дошкільної освіти;
- звільняє із посади директора закладу дошкільної освіти;
- погоджує штатний розпис закладу дошкільної освіти;
-здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладу дошкільної освіти;
-організовує харчування дітей мало захищених сімей за рахунок бюджету громади та залучених коштів;
- здійснює контроль за якістю харчування у закладі дошкільної освіти;
- сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладу дошкільної освіти; введенню в дію його нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, та підручниками;
- координує господарську діяльність закладу дошкільної освіти;
- координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладі дошкільної освіти;
- здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат;
- реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
9.4. Керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади  уповноваженим органом управління.
На посаду директора закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
  9.5. Директор закладу дошкільної освіти має право:
- діяти від імені закладу дошкільної освіти без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;
- підпису на документах з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу дошкільної освіти;
- приймати рішення щодо діяльності закладу дошкільної освіти в межах повноважень, визначених законодавством;
- приймати на роботу, переводити та звільняти з роботи працівників закладу дошкільної освіти, визначати їх посадові  обов'язки , заохочувати та притягувати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов'язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
- видавати у межах своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
- укладати договори з фізичними або юридичними особами в межах власних повноважень;
- ініціювати проведення зовнішнього моніторингу якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, позапланового інституційного аудиту або громадської акредитації закладу;
- приймати рішення з інших питань у межах своїх повноважень, зокрема з питань, не врегульованих законодавством.
9.6. Директор закладу дошкільної освіти зобов'язаний:
- виконувати вимоги Законів України "Про освіту", «Про дошкільну освіту» та інші акти законодавства, що урегульовують діяльність закладу дошкільної освіти, учасників освітнього процесу, а також забезпечувати їх виконання працівниками закладу;
- створювати умови для реалізації прав та обов'язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників;
-  планувати та організовувати діяльність закладу дошкільної освіти;
-  провадити фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти в межах затвердженого кошторису;
- забезпечувати розроблення, подання на затвердження засновнику та виконання перспективного плану розвитку закладу дошкільної освіти;
-  затверджувати план роботи на рік, правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки  та графіки роботи працівників;
-  організовувати освітній процес;
-  забезпечити створення та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
-  контролювати виконання освітніх програм у закладі дошкільної освіти;
-  створювати необхідні умови для атестації та сертифікації педагогічних працівників закладу;
-  сприяти підвищенню кваліфікації та сертифікації педагогічних працівників;
- сприяти здійсненню громадського нагляду  за діяльністю закладу дошкільної освіти;
- сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування;
- створювати умови у закладі освіти для реалізації засад здорового способу життя серед учасників освітнього процесу;
- створювати у закладі безпечне та безперешкодне освітнє середовище, у тому числі забезпечувати умови для захисту вихованців та працівників від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;
- організувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню вихованців;
- щорічно звітувати про свою роботу на загальних зборах закладу дошкільної освіти;
- створювати необхідні умови для здобуття дошкільної освіти особами з особливими освітніми потребами;
- забезпечувати відкритість і прозорість діяльності закладу, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України "Про освіту", "Про доступ до публічної інформації" та "Про відкритість використання публічних коштів" та інших законів України;
- забезпечити дотримання ліцензійних умов, вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежних норм і правил, вимог санітарного та іншого законодавства;
- здійснювати зарахування дітей, переведення, відрахування вихованців відповідно до вимог законодавства;
- організувати документообіг відповідно до законодавства;
- виконувати інші обов'язки, покладені на нього законодавством, засновником, органом управління, цим статутом, колективним договором та його посадовою інструкцією.
9.7. Постійно діючий колегіальний орган у закладі дошкільної освіти - педагогічна рада. 
 Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. До складу педагогічної ради входять всі педагогічні працівники закладу дошкільної освіти.
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені медичні працівники, батьки вихованців, педагогічні працівники інших суб'єктів освітньої діяльності, представники засновника, органів самоврядування, громадських об'єднань, особи, які провадять педагогічну діяльність на договірних засадах. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.
Головою педагогічної ради є директор закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря та встановлює строк його повноважень.
9.8. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:
- визначає освітні програми, за якими буде організовуватися освітній процес, вивчає результативність їх виконання;
- формує систему та затверджує порядок внутрішнього забезпечення якості освіти;
- схвалює правила внутрішнього розпорядку;
- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу;
- схвалює план роботи на навчальний рік та літній період;
- формує та ухвалює щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- ухвалює рішення щодо відзначення та морального заохочення працівників та інших учасників освітнього процесу;
- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
- може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освітньої діяльності закладу відповідно до законодавства;
- розглядає інші питання, віднесені законодавством  до її повноважень.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х  раз на рік.
Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями директора закладу.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб закладу.
9.9. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу освіти;
- органи батьківського самоврядування.
9.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори трудового колективу закладу дошкільної освіти,  які скликаються не рідше одного  разу на рік. 
Рішення  загальних  зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. 
Загальні збори:
-  заслуховують звіти керівника закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, 
– обирають раду закладу дошкільної освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
- вносять пропозиції щодо змін і доповнень до Статуту;
– заслуховують звіти директора закладу, голови ради закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності, дають їм оцінку шляхом відкритого голосування;
– розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
– затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.
9.11. Рада закладу дошкільної освіти діє в період між загальними зборами. Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.
Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, використання коштів закладу, вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків, інші функції, що не суперечать чинному законодавству.
9.12. У закладі дошкільної освіти  може діяти  піклувальна рада.
Піклувальна рада формується з представників  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ, організацій,   навчальних   закладів,  окремих  громадян  з  метою залучення   громадськості   до   розв'язання    проблем    освіти, забезпечення   сприятливих   умов  ефективної  роботи  дошкільного навчального  закладу. Піклувальна рада закладу дошкільної освіти створюється  за  рішенням  загальних зборів або ради дошкільного   навчального   закладу.   Члени   піклувальної   ради обираються   на   загальних   зборах   дошкільного навчального закладу і  працюють  на  громадських  засадах. До складу піклувальної ради не можуть входити працівники цього закладу дошкільної освіти. Очолює піклувальну раду голова,  який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів  піклувальної  ради.  Кількість  засідань визначається їх доцільністю,  але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Піклувальна  рада має право:
- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;
- сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;
- контролювати виконання кошторису  закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду керівником закладу освіти;
- вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;
- здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та статутом закладу освіти.

X. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Майно закладу  дошкільної освіти є комунальною власністю Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області та належить йому на правах, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
10.2. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інше. 
10.3. Вимоги  до матеріально-технічної бази закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.
10.4. Відповідальність за збереження матеріально-технічної бази несе директор закладу дошкільної освіти.
10.5. Майно закладу дошкільної освіти підлягає використанню за освітнім призначенням.

XI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

11.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти проводиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.
11.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансується за рахунок коштів його засновника  та інших джерел, не заборонених законодавством. 
11.3. Іншими джерелами фінансування закладу освіти можуть бути:
- доходи від надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;
- гранти;
- благодійна допомога у вигляді коштів, товарів (матеріальних цінностей), нематеріальних активів, робіт та послуг, одержаних від юридичних та фізичних осіб, тощо.
11.4. Бюджетне фінансування та власні надходження закладу дошкільної освіти зараховуються на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України і використовується згідно із кошторисом.
11.5. Порядок ведення діловодства у закладі дошкільної освіти здійснюється згідно діючого законодавства, нормативно-правових актів галузевого Міністерства та інших центральних органів виконавчої влади. 
11.6. Заклад дошкільної освіти складає та подає в установленому чинним законодавством порядку фінансову, бюджетну та статистичну звітність.

XІI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ

12.1. Державний контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.
12.2. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є державний нагляд у сфері дошкільної освіти відповідно до Закону України "Про освіту".

XІII. ОХОРОНА  ПРАЦІ

13.1.   У закладі дошкільної освіти організовується навчання з питань охорони праці  та безпеки життєдіяльності працівників.
13.2.  Адміністрація закладу повідомляє  про всі нещасні випадки, а також про вжиті заходи щодо їх попередження.
13.3.  Протягом року працівники закладу двічі на рік проходять  обов’язкові  медичні огляди згідно зі ст. 31 «Основ Законодавства України про охорону здоров'я», ст. 17 Закону України «Про охорону праці». 
13.4. При здійсненні заходів щодо підготовки до нового навчального року максимально враховуються пропозиції працівників для поліпшення умов праці і побуту.
13.5.  Адміністрація закладу дошкільної освіти:
– забезпечує безпечні умови праці;
– інформує працівників про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров'я;
– до самостійної роботи працівників допускає після проходження вступного  інструктажу, навчання, первинного інструктажу на робочому місці;
– систематично проводить роботу з поліпшення умов праці працівників, здійснює контроль за станом охорони праці і виробничої санітарії;
– виконує заходи щодо покращення пожежної безпеки, знайомить працівників з правилами пожежної безпеки.

XIV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

14.1. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, відділення, перетворення) чи ліквідації відповідно до чинного законодавства. 
14.2. Ліквідація, реорганізація закладу дошкільної освіти здійснюється за рішенням його засновника або рішенням суду. 
14.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом відповідно до чинного законодавства. 
14.4. У разі реорганізації закладу дошкільної освіти вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
14.5. У разі припинення роботи закладу дошкільної освіти (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи закладу дошкільної освіти передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Глибочицької сільської радиЖитомирського району Житомирської області  або зараховуються  до доходу місцевого бюджету  Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області в частині грошових коштів.
14.6. Заклад дошкільної освіти є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

XV. ЗМІНИ ДО УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

15.1. Затвердження Статуту закладу дошкільної освіти, внесення (затвердження) до нього змін та доповнень відносяться до виключної компетенції засновника – Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області, уповноважена особа якої підписує статут закладу дошкільної освіти.
15.2. Зміни до Статуту здійснюються при змінах чинного законодавства та в інших випадках за рішенням засновника.
15.3. Зміни до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації згідно чинного законодавства.

Глибочицький сільський голова
С.В.Сокальський

Логін: *

Пароль: *